INSIGNITUS Gold Srbija
Prodavnica zlata i plemenitih metala

Pravilnik

INSIGNITUS Serbia

Vaš sagovornik

INSIGNITUS Serbia
Tel.: +381 11 4404521
insignitus.rs/381/RS

Insignitus GOLD d.o.o.

Kneza Mihaila 30 / V / 505
11000 Beograd

E-Mail: office@insignitus.rs
Telefon: +381 11 4404521

OUP UGOVOR O PARTNERSTVU

OUP UGOVOR O PARTNERSTVU

Opšti uslovi poslovanja između društva Insignitus GOLD D.O.O. i poslovnih partnera

 § 1 PODRUČJE VAŽENJA

(1) Dole navedeni uslovi poslovanja su sastavni deo svakog Ugovora o partnerstvu društva Insignitus GOLD D.O.O., koji se zaključuje između Insignitus GOLD D.O.O., Balkanska 2, 11000 Beograd, Srbija, (u daljem tekstu samo: Insignitus GOLD) i partnera društva Insignitus GOLD D.O.O.

(2) Insignitus GOLD izvršava svoje usluge isključivo na osnovu ovih uslova poslovanja.

(3) „Insignitus“ je žig, čija ekskluzivna prava za Srbiju ima društvo Insignitus GOLD. Društvo Insignitus GOLD distribuira žig Insignitus u Srbiji kao Insignitus GOLD i Insignitus.

 

§ 2 UGOVOR

(1) Zaključenje Ugovora je moguće sa fizičkim licima koja su navršila 18. godinu života ili sa pravnim licima iz Republike Srbije.

(2) Za sastavne delove Ugovora se smatraju narudžbenice i formulari za zahtev – preko interneta ili u formi dokumenta.

(3) Partner društva Insignitus GOLD je u obavezi, da Zahtev za stupanje u odnos kao partner društva Insignitus GOLD u potpunosti i pravilno popuni na internetu, pri čemu istovremeno stiče Insignitus GOLD-ov startni komplet, koji se sastoji od opsežnog paketa za obrazovanje i paketa za usavršavanje, kao i pravo na jednogodišnje korišćenje time aktivirane specifične personalizovane internet prodavnice.

(4) Ukoliko se neki bračni par ili partneri iz životne zajednice odluče za zajedničko partnerstvo sa društvom Insignitus GOLD, moraju oba partnera da budu navedena u internet zahtevu. U slučaju razvoda ili raskida registrovanog partnerstva, podela partnerske strukture i strukture kupaca nije moguća.

(5) Društvo Insignitus GOLD zadržava pravo da odbija zahteve za partnerstvo po sopstvenom nahođenju, bez potrebe ikakvog obrazloženja.

(6) Za slučaj povrede obaveza regulisanih u stavovima (1) i (3) do (5), društvo Insignitus GOLD ima pravo da bez prethodne opomene momentalno raskine Ugovor o partnerstvu.

(7) Svaki partner društva Insignitus GOLD može svoju izjavu o stupanju u ugovorni odnos da opozove u roku od dve nedelje u pisanoj formi (n.pr. pismom, faksom, mejlom), bez navođenja razloga. Ovaj rok počinje da teče jedan dan nakon slanja internet zahteva za stupanje u odnos partnerstva sa društvom Insignitus GOLD. Radi očuvanja roka za opoziv je dovoljno blagovremeno slanja opoziva.

§ 3 ZAŠTITA KLIJENATA / BEZ ZAŠTITE TERITORIJE

(1) Onom partneru društva Insignitus GOLD, preko kog se prvi put javio neki kupac društvu Insignitus GOLD, isti će biti dodeljen za klijenta (zaštita klijenata), pri čemu je za dodelu bitan datum i vreme ulaska zahteva kod društva Insignitus GOLD. Ukoliko dva partnera društva Insignitus GOLD jednog te istog novog klijenta društva Insignitus GOLD registruju za sebe, društvo Insignitus GOLD će uzeti u obzir samo poruku koja je prva pristigla. Zaštita klijenata za kupce traje godinu dana nakon poslednje narudžbine. I po isteku ovog roka kupci ostaju dodeljeni, ali isti mogu nakon kontakta sa nekim drugim partnerom društva Insignitus GOLD da budu dodeljeni njemu bez prethodnih konsultacija.

(2) U principu se bračni parovi / partneri iz životne zajednice koji žive u istom domaćinstvu memorišu kod istog partnera društva Insignitus GOLD.

(3) Ukoliko se neki kupac odluči, da se aktivira kao partner društva Insignitus GOLD, tada se u principu za njegovog sponzora smatra onaj partner društva Insignitus GOLD, koji ga je prijavio. Dodeljivanje nekom drugom partneru društva Insignitus GOLD je moguće samo uz izričitu pismenu saglasnost partnera društva Insignitus GOLD koji ga je prijavio. Međutim, društvo Insignitus GOLD ima slobodu, da kod ozbiljnih, zakonski dozvoljenih slučajeva, odstupi od ovog principa.

(4) Ako neki klijent želi da ga ubuduće vodi neki drugi partner društva Insignitus GOLD, tada je to moguće samo uz saglasnost postojećeg partnera društva Insignitus GOLD i samog društva Insignitus GOLD.

(5) U principu nije moguća zamena sponzora.

(6) Prilikom razilaženja u mišljenju po pitanju zaštite klijenata, društvo Insignitus GOLD će se truditi da pronađe pogodno rešenje za sukobljene interese, koje će tada biti obavezno za sve učesnike.

(7) Partner društva Insignitus GOLD je u obavezi da propisno i u potpunosti dostavi podatke o kupcu. Društvo Insignitus GOLD ima pravo, da odbija obaveštenja o kupcima iz bilo kog razloga. Društvo Insignitus GOLD ima pravo, da izbriše imena i adrese kupaca iz svog sistema, ako se reklamni materijal i paketi vraćaju sa naznakom „preseljen“, „preminuo“, odbija prijem“, „nepoznat“ ili slično, a partner društva Insignitus GOLD u prikladnom roku ne ispravi pogrešne podatke. Isto važi i za duplirane to jest nepotpune podatke. Ukoliko društvu Insignitus GOLD zbog nemogućnosti dostavljanja reklamnog materijala i paketa nastanu troškovi, društvo Insignitus GOLD ima pravo da naknadu troškova zahteva od partnera društva Insignitus GOLD, sem ukoliko isti nije kriv za pogrešnu dostavu.

(8) Saradnici društva Insignitus GOLD, lica koja su bliska društvu, kao i novinari ne mogu biti dodeljeni nekom partneru i time su izuzeti od akvizicije kao i od zaštite klijenata.

(9) Partneru društva Insignitus GOLD ne pripada pravo na zaštitu teritorije.

 

§ 4 PRAVA / OBAVEZE PARTNERA DRUŠTVA Insignitus GOLD  

(1) Partner društva Insignitus GOLD je u obavezi, da svoje lične lozinke i identifikacije za login zaštiti od dostupnosti trećim licima.

(2) Partneru društva Insignitus GOLD je zabranjeno da povređuje prava trećih lica ili treća lica na neki drugi način uznemirava. Zabranjena je zloupotreba ili preduzimanje protivpravnih radnji, kao na primer korišćenje nedozvoljene ili nelojalne reklame. Partnerima društva Insignitus GOLD naročito nije dozvoljeno da daju pogrešne ili varljive informacije o proizvodima ili partnerskom sistemu društva Insignitus GOLD. Sem toga, moraju se poštovati zakonske odredbe u vezi reklamiranja plemenitih metala.

(3) Partner društva Insignitus GOLD je u obavezi da, pridržavajući se odgovarajućih smernica društva Insignitus GOLD, u formi u kojoj su iznete u aktuelnoj Insignitus GOLD dokumentaciji, skriptama i internet publikacijama (pod www.insignitus.rs), u okviru svoje aktivnosti bude dosledan kulturi (filozofiji) preduzeća Insignitus GOLD pri svom nastupu i uz pouzdano i kompetentno savetovanje.

(4) Partner društva Insignitus GOLD deluje kao samostalni preduzetnik. On nije zaposleni niti trgovački zastupnik, već partner društva Insignitus GOLD, tako da ne postoje norme za promet ili obaveze isporuke. Partner društva Insignitus GOLD je samostalno odgovoran da se pridržava zakonskih odredbi koje se odnose na ovu materiju, uključujući propisanih poreskih i socijalnih davanja, kao i za pribavljanje eventualno potrebnog odobrenja za obavljanje poslova. S tim u vezi partner društva Insignitus GOLD garantuje, da će svu dobit od provizije, koju privredi u okviru svoje aktivnosti za Insignitus GOLD, propisno oporezovati u svom sedištu. Društvo Insignitus GOLD zadržava pravo, da će za dugovane poreze ili doprinose, koji su nastali neprijavljivanjem  posla, iste odbiti to jest zahtevati od ugovorene provizije, osim ako partner društva Insignitus GOLD nije kriv za neprijavljivanje ukoliko je ona bila obavezna.

(5) Jedno fizičko kao i pravno lice ima pravo da dobije samo jednu poziciju u sistemu provizije.

(6) Partneru društva Insignitus GOLD je zabranjeno, da zaključenjem Ugovora o partnerstvu društva Insignitus GOLD, povredi druge partnere društva Insignitus GOLD ili druge ugovore o distribuciji koje je zaključio sa drugim preduzećima a čije klauzule još važe.

(7) Partner društva Insignitus GOLD mora u potpunosti da čuva poslovne tajne društva Insignitus GOLD i njene strukture. Ova obaveza traje i po okončanju Ugovora o partnerstvu društva Insignitus GOLD.

(8) Zabranjeno je pridobijanje fizičkih ili pravnih lica ili ličnih društava, koji su već partneri društva Insignitus GOLD u drugoj distribucionoj liniji, ili su tokom poslednjih 12 meseci imali Ugovor o partnerstvu. Takođe je zabranjeno koristiti ime bračnog druga, rodbine, trgovačke marke, kapitalnog društva, društva osoba, povereničkog društva ili drugih trećih lica, da bi se izbegla ova odredba.

(9) Društvo Insignitus GOLD stavlja na raspolaganje proverenu marketinšku i prodajnu dokumentaciju. Time se partner društva Insignitus GOLD štiti od odgovaranja i pruža mu se sigurnost. Nije dozvoljeno korišćenje, izrada i širenje lične prodajne dokumentacije, ličnih brošura o proizvodima ili drugih samostalno izrađenih medija i reklamnih sredstava.

(10) Partner društva Insignitus GOLD nema pravo da proizvode preporučuje po prodajnim cenama koje odstupaju od aktuelnog cenovnika.

(11) Partner društva Insignitus GOLD u poslovnom prometu ne sme da odaje utisak, da radi po nalogu ili u ime društva Insignitus GOLD. Šta više on je u obavezi, da se predstavlja kao samostalni partner društva Insignitus GOLD. Webstranice, memorandumi, vizit karte, natpisi na automobilima kao i oglasi, reklamni materijal i slično tome, moraju u načelu da sadrže dodatak „samostalni partner društva Insignitus GOLD“.

(12) Partner društva Insignitus GOLD u pravnom prometu nema pravo da trgovačke marke konkurentnih firmi imenuje u negativnom, ponižavaućem ili protivzakonitom smislu, to jest da druga preduzeća ocenjuje negativno i ponižavajuće ili da takve negativne,  ponižavajuće i protivzakonite ocene koristi za vrbovanje partnera drugih preduzeća.

(13) Partneru društva Insignitus GOLD nije dozvoljeno, da odgovara na novinarske upite o društvu  Insignitus GOLD, njenim proizvodima,  planu provizije društva  Insignitus GOLD ili drugih usluga društva Insignitus GOLD. Partner društva Insignitus GOLD je u obavezi, da sve novinarske upite smesta prosledi društvu Insignitus GOLD.

(14) Celokupan reklamni, edukativni i filmski materijal itd. društva Insignitus GOLD je zaštićen autorskim pravima. Bez izričite saglasnosti društva Insignitus GOLD isti ne sme niti u celosti niti u fragmentima da se razmnožava ili širi. I samo korišćenje žiga društva Insignitus GOLD je dozvoljeno u ugovornom okviru, a preko toga samo uz izričitu saglasnost. Tako partneri društva Insignitus GOLD bez prethodne izričite pismene dozvole ne mogu na primer da izrađuju, prijavljuju, koriste ili objavljuju sopstveni materijal, internet stranice, domene ili oglase koji sadrže ili nose naziv „Insignitus GOLD“, Insignitus GOLD logotip ili neku drugu oznaku društva Insignitus GOLD. Ćutanje se ne smatra za odobravanje od strane društva Insignitus GOLD. Partneri društva Insignitus GOLD priznaju isključivo autorsko pravo kao i žigove i druga sa društvom Insignitus GOLD povezana umna prava vlasništva.

(15) U nazivima domena mogu da se uz poštovanje obaveze iz (14) koriste izrazi i žigovi društva Insignitus GOLD samo u vezi sa sopstvenim prezimenom ili nazivom firme.

(16) Partneri društva Insignitus GOLD su u obavezi da sopstvene informacije, pre svega preko interneta, uvek prilagode zvaničnom informacionom materijalu društva Insignitus GOLD. To uključuje cene, nazive proizvoda i opise proizvoda.

(17) Primanje biltena društva Insignitus GOLD je za partnere društva Insignitus GOLD obavezujuće, jer isti sadrže važne informacije za posao. Na osnovu ove činjenice, prijem biltena društva Insignitus GOLD ne može da se otkaže od strane partnera.

(18) Partneru društva Insignitus GOLD nije dozvoljeno da bez pismene saglasnosti koristi pojmove ili žigove koje je društvo Insignitus GOLD zaštitilo.

(19) Na socijalnim društvenim mrežama pojmovi i žigovi društva Insignitus GOLD ne smeju da se koriste niti samostalno, niti u vezi sa drugim imenima za nazive internet stranica, internet grupa ili internet profila.

(20) Prodaja proizvoda društva Insignitus GOLD preko interneta je dozvoljena isključivo preko zvanične web stranice partnera društva Insignitus GOLD. Ponuda proizvoda društva Insignitus GOLD može da se vrši i na nezvaničnim informativnim web stranicama. Sopstvene internet stranice moraju dodatno na početnoj strani u svakom slučaju da nose naznaku „Ovo nisu zvanične stranice društva Insignitus GOLD“. Za slučaj da partner društva Insignitus GOLD robu društva Insignitus GOLD nudi na drugim medijima interneta, kao na primer preko socijalnih društvenih mreža (n.pr. Facebook), blogova ili soba za četovanje, mora da koristi uvek samo zvanične reklamne poruke društva Insignitus GOLD.

 

§ 5 NAKNADA ŠTETE, OSLOBAĐENJE OD ODGOVORNOSTI

(1) U slučaju prve povrede protiv obaveza regulisanih u § 4 od strane partnera društva Insignitus GOLD sledi pismena opomena od strane društva Insignitus GOLD uz određivanje roka od 10 dana da se ukloni ta povreda obaveze.

(2) Ukoliko nakon isteka roka u smislu stava (1)  ponovo dođe do iste ili neke slične povrede, ili ako se ne otkloni prvobitno opomenuta povreda, neposredno dospeva za plaćanje odgovarajuća ugovorna kazna, čiju visinu proceni društvo Insignitus GOLD, koja povreda će u slučaju spora biti proverena od strane nadležnog suda. Uz realizaciju ugovorne kazne dospevaju time za plaćanje i troškovi advokata, za čiju nadoknadu je obavezan partner društva Insignitus GOLD.

(3) Partner društva Insignitus GOLD uprkos realizovanoj ugovornoj kazni uz to odgovara za svu štetu, koja društvu Insignitus GOLD nastane povredom obaveze u smislu § 4, osim ako partner društva Insignitus GOLD nije odgovoran za povredu obaveze.

(4) Na prvi zahtev društva Insignitus GOLD partner društva Insignitus GOLD oslobađa društvo Insignitus GOLD od odgovornosti za slučaj realizacije prava zbog povrede neke obaveze regulisane sa § 4 ili neke druge povrede partnera društva Insignitus GOLD protiv važećeg zakona. Partner društva Insignitus GOLD se naročito obavezuje, da preuzme sve troškove, pre svega advokatske, sudske i troškove za naknadu štete, koje su nastale društvu Insignitus GOLD s tim u vezi. Ukoliko se prilikom zaključenja ovog ugovora radi o potrošačkom poslu, to važi za troškove do maksimalnog iznosa od RSD 500.000, koji će partneru društva Insignitus GOLD biti unapred saopšteni.

 

§ 6 USLOVI ISPORUKE / USLOVI PREUZIMANJA

(1) Isporuke partneru društva Insignitus GOLD se vrše, ukoliko nije pismenim putem drugačije dogovoreno, i ukoliko se to zahteva, svaki put nakon dvanaest izvršenih uplata, osigurano iz skladišta. Troškovi isporuke su objavljeni na web stranici (www.insignitus.rs). Partner društva Insignitus GOLD ima i izbor, da jedanput nakon dvanaest izvršenih uplata besplatno preuzme uskladištenu robu u kancelariji u Beogradu (adresa u skladu sa www.insignitus.rs) i to lično, nakon prethodne telefonske ili pismene najave od najmanje pet radnih dana pre preuzimanja. Za preuzimanje je potrebna odgovarajuča legitimacija.

(2) Ukoliko društvu Insignitus GOLD prilikom isporuke zbog navođenja pogrešne adrese za isporuku ili pogrešnog primaoca nastanu dodatni troškovi isporuke, te troškove nadoknađuje partner društva Insignitus GOLD, osim ako isti nije kriv za pogrešnu informaciju o adresi i primaocu.

(3) U svako doba je moguće preuzimanje ili slanje koje prevazilazi gore navedeni režim. Odgovarajuće naknade za isto se nalaze na web stranici (www.insignitus.rs). U tom smislu važe i tačke (1) i (2) iz § 6 u vezi sa logistikom preuzimanja i isporuke.

 

§ 7 REKLAMNI MATERIJAL, SUBVENCIJE, OBRADA PODATAKA

(1) Društvo Insignitus GOLD može sa dejstvom do daljnjeg da u svakom momentu opozove celokupan besplatni reklamni materijal i ostale subvencije.

(2) Društvo Insignitus GOLD za sebe i partnere društva Insignitus GOLD više puta godišnje dostavlja direktno na klijente različit reklamni materijal, bez zaračunavanja troškova partnerima društva Insignitus GOLD za isto.

(3) I u ostalom je naručeni reklamni materijal od strane partnera društva Insignitus GOLD u primerenom obimu u principu besplatan. Bez obzira na to, partner društva Insignitus GOLD je međutim u obavezi, da plati troškove transporta, poštarinu i izvršavanje koji nastane slanjem reklamnog materijala. Iskazani pribor se partneru društva Insignitus GOLD obračunava po trenutno važećem cenovniku.

 

§ 8 USLOVI PLAĆANJA / NAČIN PLAĆANJA PROVIZIJE / ZABRANA USTUPANJA

(1) Društvo Insignitus GOLD zadržava pravo da obustavi isplatu provizije ukoliko ne postoji dozvola za obavljanje poslova ili PIB broj.

(2) Ukoliko neko pravno lice ili društvo osoba podnese zahtev za partnerski odnos sa društvom Insignitus GOLD, pre prve isplate je potrebno dostaviti fotokopiju odgovarajućeg izvoda iz Trgovinskog registra o registraciji, kao i PIB broj.

(3) Provizije i naknade za isporuku robe partneru Insignitus GOLD mogu da se isplaćuju samo na žiro račune koji glasi na njegovo ime. Isplata na tuđi žiro račun se ne može izvršiti.

(4) Sve isplate provizije proizilaze iz trenutno važećeg plana nadoknade i zasnivaju se na trenutnoj neto vrednosti naknade.

(5) Društvo Insignitus GOLD ima u okvirima zakonskih normi pravo da realizuje pravo zadržavanja. Pored toga, društvo Insignitus GOLD ima pravo da zadrži isplatu provizije, ako ne postoje sva potrebna dokumenta [videti pod (1) do (3)] pre prve isplate. U slučaju realizacije ovog prava zadržavanja isplate provizije od strane društva Insignitus GOLD, smatra se da je ugovoreno, da partneru društva Insignitus GOLD ne pripada pravo na kamatu za period zadržavanja provizije.

(6) Društvo Insignitus GOLD je ovlašćeno, da potraživanja, koja društvo Insignitus GOLD ima prema partneru društva Insignitus GOLD, zaračuna u potpunosti ili delimično sa njegovim provizijama. Ukoliko se vrši povraćaj kupljene robe nekog klijenta a da je provizija već isplaćena, tada ta isplaćena provizija mora da se vrati. Povraćaj provizije se vrši u mesecu vraćanja kupljene robe, eventualno zaračunavanjem sa postojećim pravima na proviziju ili odbitkom postignutih kvalifikacionih poena.

(7) Partner društva Insignitus GOLD ima pravo na zaračunavanje, ako su protivpotraživanja nesporna ili pravosnažno potvrđena, ili – ukoliko se prilikom zaključenja ovog ugovora radi o potrošačkom poslu – koja su pravno povezana sa potraživanjem prema društvu Insignitus GOLD.

(8) Ustupanje i davanje u zalog prava na isplatu partnera društva Insignitus GOLD iz ugovora o partnerstvu sa društvom Insignitus GOLD su isključenja. Opterećivanje ugovora sa pravima trećih lica nije dozvoljeno.

(9) Pogrešno isplaćene provizije, bonusi ili ostala plaćanja mora da se saopšte društvu Insignitus GOLD u roku od 60 dana od dana pogrešne isplate. Nakon ovog perioda se provizije, bonusi ili ostala plaćanja smatraju za odobrena.

(10) Za partnere društva Insignitus GOLD važe isti uslovi kao i za klijente u skladu sa aktuelnim cenovnikom.

(11) Isplate provizije se vrše tek nakon potpune uplate na neki od žiro računa društva Insignitus GOLD na osnovu dostavljenih računa. Isto važi i za obračun prometa kupaca.

(12) Isplate provizije ispod RSD 2.000 (neto) se skupljaju toliko dugo, dok ovaj iznos ne pređe RSD 2.000 i tek tada će biti doznačen na račun. Ovo ne važi u slučaju raskida ugovora.

(13) Provizije se isplaćuju onim licima ili preduzećima, na čije ime glasi zahtev za stupanje u partnerski odnos sa društvom Insignitus GOLD.

(14) Za proizvode koji se ne mogu isporučiti, pravo na isplatu provizije nastaje ponovo u onom momentu kada nastupi mogućnost isporuke. Ukoliko zbog više sile proizvodi ne mogu biti trajno isporučeni, pravo na isplatu provizije ne postoji.

 

§ 9 DELATNOST

(1) Ukoliko im je ovo sporedno zanimanje, partneri društva Insignitus GOLD neće biti ograničeni u svojoj osnovnoj poslovnoj delatnosti.

(2) Društvo Insignitus GOLD savetuje svojim partnerima, da održavaju kontakt sa svojim timom i da se o njemu staraju.

 

§ 10 PRESTANAK UGOVORA I POSLEDICE PRESTANKA

(1) Ugovor o partnerstvu društva Insignitus GOLD se zaključuje na neodređeno vreme. Društvo Insignitus GOLD ima pravo da vanredno raskine ovaj ugovor, ukoliko partner društva Insignitus GOLD tri meseca zaredom nije aktivan, što će reći ne dobija proviziju. Ovaj raskid obuhvata i eventualne personalizovane strane partnera. Nadalje, ovaj ugovor prestaje smrću partnera društva Insignitus GOLD ili prelazi sa svim pravima i obavezama na u testamentu imenovanog naslednika.

(2) Nezavisno od razloga za raskid navedenog u stavu (1) društvo Insignitus GOLD zadržava pravo na raskid zbog bitnog razloga. Bitan razlog postoji naročito kod povrede neke obaveze regulisane u § 3, kao i povrede obaveze navedene u § 4, ukoliko partner društva Insignitus GOLD nije u roku izvršio svoju obavezu otklanjanja povrede u smislu § 5 stav (1) ili nakon otklonjene povrede obaveze u kasnijem roku ponovo ponovi istu ili sličnu povredu. Pravo na vanredni raskid postoji ne dotičući se drugih prava.

(3) Partner društva Insignitus GOLD ima pravo na redovan raskid uz poštovanje otkaznog roka od 14 dana.

(4) Partner društva Insignitus GOLD koji je svoj ugovor sam raskinuo ili je istupio iz ugovornog odnosa na osnovu uslova iz stava (1), može tek onda da ponovo bude primljen kao partner društva Insignitus GOLD, kada podnese novi zahtev, ponovo stekne startni paket društva Insignitus GOLD, kada ga pridobije njegov bivši sponzor ili sledbenik njegovog sponzora ili je prošlo najmanje 12 meseci od njegovog raskida.

(5) U slučaju prestanka ugovora o partnerstvu društva Insignitus GOLD ili istupanja partnera društva Insignitus GOLD, partneri iz njegove strukture kojima je on bio sponzor, kao i kupci koje je pridobio partner koji istupa, će biti dodeljeni sponzoru partnera društva Insignitus GOLD koji istupa.

(6) Domeni koji nose naziv „Insignitus GOLD“, nakon prestanka ugovora ne smeju više da se koriste i moraju se vratiti društvu Insignitus GOLD.

(7) Prestankom ugovora partneru društva Insignitus GOLD prestaje pravo na isplatu provizije, a naročito neće imati pravo na kompenzaciju prava trgovačkog zastupnika, jer partner društva Insignitus GOLD nije trgovački zastupnik u smislu Zakonika o privrednim društvima.

 

§ 11 ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

(1) Za druge nastale štete sem povrede života, tela i zdravlja društvo Insignitus GOLD odgovara samo u onoj meri, ukoliko su iste nastale namernim delovanjem ili grubom nepažnjom, ili povredom neke bitne ugovorne obaveze od strane društva Insignitus GOLD, njenih saradnika ili zastupnika pri ispunjenju. Isto važi i za štetu nastalu zbog povrede obaveza, kod pregovora za ugovor, kao i zbog preduzimanja nedozvoljenih radnji. Isključena je odgovornost za naknadu štete koja prevazilazi navedeno.

(2) Odgovornost je sem kod povreda života, tela i zdravlja ili namernog ili grubom nepažnjom izazvanog ponašanja društva Insignitus GOLD, njenih saradnika ili njenih zastupnika pri ispunjenju, ograničena prilikom zaključenja ugovora na štete koje se mogu predvideti na tipičan način i na visinu prosečne štete  tipične ugovorima, u svakom slučaju na iznos od najviše RSD 100.000. Isto važi i za indirektnu štetu, naročito za gubitak dobiti.

(3) Ovo ne dotiče odredbe Zakona o garanciji proizvođača.

 

§ 12 IZJAVA O ZAŠTITI PODATAKA

(1) Društvo Insignitus GOLD koristi informacije navedene od partnera društva Insignitus GOLD (oslovljavanje, ime, adresa, e-mail adresa, broj telefona, broj faksa, podaci o banci) u skladu sa odredbama trenutno važećeg Zakona o zaštiti podataka.

(2) U svrhu ispinjenja ugovora, na primer za isporuku ili obračun, lični podaci partnera društva Insignitus GOLD se dostavljaju na primer špediteru ili u knjigovodstvo, ukoliko je to za ispunjenje ugovora neophodno. Ova treća lica su takođe u obavezi, da lične podatke partnera društva Insignitus GOLD koriste u skladu sa odredbama trenutno važećeg Zakona o zaštiti potrošača.

(3) Raskidom i celokupnom realizacijom ugovora, u šta spada i celokupna isplata ugovorenih naknada, svi podaci partnera društva Insignitus GOLD koji se ne moraju čuvati iz pravnih razloga, biće izbrisani i više neće biti na raspolaganju za korišćenje; sem ukoliko je partner društva Insignitus GOLD nakon raskida i potpune realizacije ugovora i dalje registrovani kupac društva.

(4) Partner društva Insignitus GOLD ima pravo da u svako doba na e-mail adresu office@insignitus.rs,  ukoliko je to dozvoljeno, zahteva blokadu ili brisanje svojih podataka i da stavi prigovor na korišćenje svojih podataka u svrhu dostavljanja informacija od strane društva Insignitus GOLD.

(5) Svi lični podaci partnera društva Insignitus GOLD dostavljeni društvu Insignitus GOLD, koji prevazilaze gore navedenu izjavu o zaštiti podataka, bez njegovog posebnog pismenog odobrenja neće biti dostupni trećim licima, sem ukoliko se to ne zahteva na osnovu zakonskih ili službenih naredbi.

(6) Ukoliko partner društva  Insignitus GOLD želi više informacija o čuvanju njegovih ličnih podataka, ili se želi brisanje, blokadu ili izmenu podataka interesenta, na raspolaganju je podrška na e-mail adresi navedenoj u stavu (4).

 

§ 13 PRIMENLJIVO PRAVO / MESTO SUDA

(1) Važi zakon Republike Srbije uz isključenje Zakona o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe UN. Ovo ne dotiče prisilne odredbe one države, u kojoj partner društva Insignitus GOLD ima svoj uobičajeni boravak.

(2) Mesto ispunjenja i mesto suda za sporove iz ovog ugovora je sedište društva Insignitus GOLD.

 

§ 14 ZAVRŠNE ODREDBE

(1) Društvo Insignitus GOLD u svako doba ima pravo na izmenu Opštih uslova poslovanja, plana isplate provizije i svih dokumenata. Društvo Insignitus GOLD će najaviti izmene u prikladnom roku. Partner društva Insignitus GOLD ima pravo da stavi prigovor na izvršene izmene. Ukoliko ne stavi prigovor na izmene u roku jednog meseca nakon informacije o istoj, iste će postati sastavni deo ugovora. U slučaju prigovora društvo Insignitus GOLD ima pravo, da ugovor raskine u onom momentu, u kom izmenjeni i dopunjeni uslovi poslovanja treba da stupe na snagu.

(2) Za izmene i dopune ovih uslova o korišćenju potrebna pismena forma. Isto važi i za ukidanje potrebe pismene forme.

(3) Ukoliko je jedan klauzula ovih Opštih uslova poslovanja nevažeća ili nepotpuna, to nema uticaja na važnost celog ugovora. Šta više, nevažeća klauzula će biti zamenjena takvom, koja je važeća i koja je najpribližnija ekonomskoj svrsi nevažeće klauzule. Isto važi i za popunjavanje praznina adekvatnom regulativom.

Stanje: 26.06.2014.

Opšti uslovi poslovanja Insignitus GOLD Ugovor o partnerstvu

Design i uvođenje Werbeagentur PR3000
Fenster schließen
OUP UGOVOR O PARTNERSTVU