INSIGNITUS Gold Srbija
Prodavnica zlata i plemenitih metala

Pravilnik

INSIGNITUS Serbia

Vaš sagovornik

INSIGNITUS Serbia
Tel.: 065 201 20 20
insignitus.rs/381/RS

Insignitus GOLD d.o.o.

Knez Mihajlova 30
11000 Beograd

E-Mail: office@insignitus.rs
Telefon: +381 652012020

OUP ZA OTKUP ZLATA

Opšti uslovi poslovanja za procenu i otkup dragocenih metala, naročito zlata i srebra od strane „Insignitus GOLD DOO“. Stanje: 01.10.2014

1. Oblast važenja

1.1 Sledeći opšti uslovi poslovanja važe za sve ugovore za dragocene metale, naročito za zlato i srebro („proizvodi za kupovinu“) između Vas kao prodavca („Prodavac“) i kupca „Insignitus GOLD“ d.o.o., Balkanska 2, 11000 Beograd. Obavezujuće zakonske odredbe, naročito one iz Zakona o zaštiti potrošača, ostaju nepromenjene. Adresa za isporuku: „Insignitus GOLD“ d.o.o., Balkanska 2, lokal 17, 11000 Beograd.

1.2 Uslovi poslovanja koji glase drugačije nemaju nikakvu važnost, čak i ako „Insignitus GOLD“ njima ne protivreči u pojedinačnom slučaju.

2. Preduslovi za prodaju „Insignitus GOLD-u“

Vi obezbeđujete da:

  • Vam je prebivalište u Srbiji;

  • ste napunili 18 godina i da ste potpuno poslovno sposobni;

  • imate pravo samostalnog vlasništva nad proizvodima koji se kupuju ili barem dovoljno pravo raspolaganja („Insignitus GOLD može po sopstvenoj proceni da traži dokaz o vlasništvu odnosno pravu raspolaganja);

  • su proizvodi koji se kupuju oslobođeni prava trećih, naročito prava zaloga, plodouživanja i drugih tereta i da nisu predmet spora – bilo da je parnični postupak u toku ili ne;

  • proizvodi koji se kupuju ne potiču iz neke protivpravne, posebno kriminalne radnje niti da upućuju na takvu radnju ni da je takva radnja cilj njihove prodaje;

  • dostavljanje i/ili stavljanje na raspolaganje i/ili prenos vlasništva nad proizvodima koji se kupuju ne dovede do toga da “Insignitus GOLD” prekrši važeće zakone (na pr: „Zakon o sprečavanju pranja novca“...).

  • Vi poslujete u spostveno ime i za sopstveni račun a ne kao predstavnik ili punomoćnik drugog.

3.    Dostava proizvoda koji se kupuju

3.1    Svi predmeti kupovine, koje dostavite „Insignitus GOLD-u“, moraju da se predaju u pakovanju koje smo mi stavili na raspolaganje ("Povratni koverat").

3.2    Paket se u predviđenoj povratnoj koverti donosi lično u prostorije „Insignitus GOLD“ poslovnice ili preko ovlašćenog Partnera.

3.3    Potvrda o predaji je jedini dokaz da ste Vi predali predmete kupovine „Insignitus GOLD-u“. Dalje, savetujemo Vam da Vaše predmete kupovine slikate pre nego što ih predate nama kako biste imali dokaz o obimu predmeta kupovine.                                      

3.4    „Insignitus GOLD“ izričito zadržava pravo da ne prihvati isporuke koje odaju utisak da su oštećene, otvorene ili kojima se bilo kako tokom isporuke rukovalo. Takve isporuke će „Insignitus GOLD“ bez bilo kakve odgovornosti predati natrag.

4. Predmet ugovora            

4.1 Dragoceni metali

„Insignitus GOLD“ kupuje zlato i srebro u formi korišćenog nakita, lomljenog (komadnog) metala, zlata za zube, novčića i slično, u svrhu rafinacije. „Insignitus GOLD“ obračunava kupovnu cenu koja je zasnovana na težini kao i na broju karata dragocenog metala koji se nalazi u nakitu, a ne na hipotetičkoj i idealnoj vrednosti koju su proizvodi imali kada su bili kupljeni ili imaju u netaknutom stanju. U skladu sa tim, cena koju Vam nudi „Insignitus GOLD“ može da bude niža od vrednosti preprodaje ukoliko su proizvodi koji se kupuju netaknuti stavljeni na raspolaganje,  na pr. kod nekog zlatara.

4.2 Drago i poludrago kamenje

„Insignitus GOLD“ ne kupuje ni drago ni poludrago kamenje. Zbog toga je važno da Vi, pre nego što dostavite predmet kupovine „Insignitus GOLD-u“, uklonite svo drago i poludrago kamenje koje se nalazi na predmetu kupovine. „Insignitus GOLD“ ne preuzima nikakvu odgovornost za gubitak ili oštećenje dragog ili poludragog kamenja koje se nalazi na predmetu kupovine a koje Vi nama dostavljate za vrednovanje i kupovinu.  

4.3 Modni nakit

„Insignitus GOLD“ ne kupuje modni nakit ili predmete koji ne sadrže nikakve dragocene metale. „Insignitus GOLD“ će Vas obavestiti putem elektronske pošte (ukoliko je ostavljena adresa za elektronsku poštu) ili putem pisma ukoliko se posle odgovarajuće provere ispostavi da predmet kupovine ne sadrži nikakve dragocene metale. Molimo Vas da imate u vidu da „Insignitus GOLD“ u načelu neće vraćati predmete koji ne sadrže nikakve dragocene metale osim ako Vi telefonskim putem (011/20-55-173) ili putem elektronske pošte (office@Insignitus GOLD.rs) zatražite povraćaj u roku od 10 dana od dana prijema obaveštenja od „Insignitus GOLD-a“ da predmet ne sadrži nikakve dragocene metale (kao početak roka od 10 dana važi datum koji je naveden u obaveštenju i mi zbog toga preporučujemo da navedete adresu za elektronsku poštu kako bi izbegli eventualna kašnjenja vezana za običnu poštu).

4.4. Materijali koji su opasni po zdravlje

Vi se obavezujete da „Insignitus GOLD-u“ ne dostavljate nikakve materijale koji su opasni po zdravlje, bez obzira na to kako su oni prerađeni i u kojoj koncentraciji se nalaze u robi. Ovo se posebno odnosi na arsen, berilijum, bizmut, kadmijum, živu, nikl, olovo, antimon, selen, kalaj, telur ili slične materijale koji su opasni po zdravlje.

5. Ostvarenje ugovora            

Dostavljanjem proizvoda koji se kupuju dajete „Insignitus GOLD-u“ obavezujuću ponudu za kupovinu dostavljenog predmeta. Posle odgovarajuće procene i vrednovanja će „Insignitus GOLD“ odlučiti da li hoće da kupi predmet kupovine po ceni koju je „Insignitus GOLD“ utvrdio. Ukoliko se „Insignitus GOLD“ odluči da kupi predmet izvršiće plaćanje utvrđene cene. Vlasništvo nad predmetom kupovine prelazi na „Insignitus GOLD“ tek onda kada je „Insignitus GOLD“ izvršio plaćanje na račun koji je prodavac naveo. Ukoliko niste saglasni sa cenom kupovine imate ugovorno pravo na odustanak koji morate da ostvarite u skladu sa odredbama u tački 8.

Samo oni članovi strukture koji redovno mesečno izmiruju svoje pretplate su označeni kao aktivni (AKTIV) ostvaruju pravo na isplatu provizije iz poslova otkupa.

6. Procena proivoda koji se kupuju, plaćanje i prihvatanje ponude           

6.1 Nakon što „Insignitus GOLD“ dobije proizvode koji se kupuju oni se procenjuju imajući u vidu težinu, broj karata kao i aktuelne cene sirovina. U slučaju kupovine će „Insignitus GOLD“ izvršiti plaćanje Vama po utvrđenoj ceni u roku od 24 sata posle procene, bankarskom doznakom. Dodatno će „Insignitus GOLD“ kupovinu potvrditi putem elektronske pošte ili, ukoliko nije ostavljena adresa elektronske pošte, pismom i obavestiće Vas o ceni kupovine i datumu doznake.

6.2 Predmeti kupovine se dostavljaju radnim danima – od ponedeljka do petka – osim danima državnih praznika.                                  

7. Procena i vrednovanje proizvoda koji se kupuju          

Dostavljanjem proizvoda koji se kupuju Vi ste saglasni sa tim da „Insignitus GOLD“ u cilju procene i vrednovanja istih nanese određene kiseline na površinu predmeta. Te kiseline mogu da dovedu do trajnog farbanja i/ili dubokih proreza. Vi ste dalje saglasni sa tim da predmeti kupovine (na pr. satovi), koji sadrže različite materijale ili broj karata (na pr. ne-dragoceni metali uključujući kamenje i zaštitna stakla ili mehanizme za satove), mogu nepopravljivo da budu oštećeni i da ne mogu više da se poprave ukoliko  biste se odlučili da odustanete od ugovora u skladu sa tačkom 8.1. Takva oštećenja su neophodna za procenu. Vi se ovim izričito odričete svakog prava na nadoknadu šteta koje mogu da budu izazvane fizičkom i hemijskom procenom.

8. Ugovorno pravo na odustanak, nema prava opoziva

8.1 Ukoliko ne budete saglasni sa utvrđivanjem vrednosti, možete da odustanete od ugovora tako što ćete to saopštiti „Insignitus GOLD-u“ telefonskim putem  (011/20-55-173)  u radno vreme) ili putem elektronske pošte (office@Insignitus GOLD.rs)  u roku od (1.) 10 dana  posle obaveštenja (važi datum saopštenja naveden u obaveštenju, zbog toga preporučujemo navođenje adrese za elektronsku poštu da bi se odmah primilo) i (2.) u roku od daljih 7 dana po isteku gore navedenog roka od 10 dana možete da izvršite povraćaj novca, pri čemu iznos koji je „Insignitus GOLD“ doznačio mora da prispe najkasnije u toku tih sedam dana na račun „Insignitus GOLD-a“ bez troškova. Ukoliko ne ispoštujete jedan od ova dva roka, odustanak nema pravno dejstvo, a to može dovesti do toga da je predmet kupovine već prerađen i ne može da se restauriše i vrati.

Povraćaj novca mora da se izvrši na isti način kako ste ga i dobili, bankarskom doznakom sa Vašim imenom i brojem naloga. Svi troškovi povraćaja novca (na pr. bankarske provizije) morate sami da snosite. Molimo Vas da imate u vidu da povraćaj novca za kupovinu može da traje do tri dana.              

8.2 U slučaju uspešnog odustanka „Insignitus GOLD“ će proizvode koji se kupuju da Vam dostavi nazad u roku od 30 dana. Rok počinje da teče onog dana kada ste obavestili „Insignitus GOLD“ u skladu sa gore navedenim pravilima u tački 8.1.

8.3 Pravo opoziva ne postoji pošto kupovna cena koju je „Insignitus GOLD“ utvrdio podleže kolebanjima kursa.                                          

8.4 U slučaju vraćanja, opasnost od slučajnog uništenja ili kvara prelazi na Vas onog momenta kada „Insignitus GOLD“ predmet preda lično Vama ili ovlašćenom Partneru. Čim dobijete predmet koji je dostavljen nazad obavezni ste da isti neodložno proverite na celovitost, naročito po pitanju nedostataka, težine i/ili broja komada kao i oštećenja pakovanja i da u datom slučaju to pismeno saopštite „Insignitus GOLD-u“. Ukoliko ne ispoštujete ovu obavezu u roku od 14 dana po izvršenoj predaji (važi datum slanja), povraćaj će se smatrati odobrenim.

9. Garancija i nadoknada štete              

9.1 “Insignitus GOLD“ garantuje neograničeno za umišljaj i grubu nemarnost. Kod povrede jedne od glavnih obaveza ili jedne sporedne obaveze zbog blage nemarnosti, koja dovodi u opasnost ostvarenje svrhe ugovora, ili čije ispunjenje uopšte tek omogućava uredno sprovođenje ugovora i u čije pridržavanje je kupac verovao (“bitna sporedna obaveza”), garancija “Insignitus GOLD-a” se ograničava na štete koje su tipične za takav ugovor i koje su mogle da se predvide prilikom zaključenja ugovora.

9.2 „Insignitus GOLD“ ne odgovara za povrede zbog blage nemarnosti onih sporednih obaveza koje, prema gore navedenoj tački 9.1 ne spadaju u bitne sporedne obaveze.  

9.3 Gore navedeni izuzeci od garancije ne važe u slučaju zlonamernog prećutkivanja nedostataka ili preuzimanja garancije kvaliteta kojom se garantuju polaganja prava po osnovu Zakona o odgovornosti proizvođača za proizvode sa greškom kao i šteta zbog povreda života, tela i zdravlja. Izmena tereta dokazivanja na štetu kupca nije sa ovim povezana.

9.4 Upoznati ste da „Insignitus GOLD“ može potpuno ili delimično da ošteti i/ili uništi predmet koji se kupuje radi procene vrednosti. Iz ovoga ne proističu nikakvi zahtevi za naknadu štete.

9.5 Sa izuzetkom zahteva zbog nedozvoljenih radnji, zahtevi prodavca za nadoknadu štete, na koje se po ovoj tački ograničava garancija, zastarevaju posle jedne godine računajući od zakonskog početka roka zastarevanja.         

9.6 Ukoliko je garancija „Insignitus GOLD-a“ isključena ili ograničena, ovo važi i za ličnu garanciju njenog osoblja, zaposlenih i ostalih saradnika i pomoćnika.

10.Izmena Opštih uslova poslovanja

Ukoliko „Insignitus GOLD“ ažurira ove Opšte uslove poslovanja, nova verzija postaje sastavni deo tek kada je Vi prihvatite. Za ovo je dovoljno da Vam „Insignitus GOLD“ novu verziju dostavi putem elektronske pošte i da Vi ne protivrečite izmenama u roku od šest nedelja,  na šta će Vas „Insignitus GOLD“ prilikom slanja Opštih uslova poslovanja ponovo izričito uputiti.

11. Menjanje ugovornog partnera

„Insignitus GOLD“ ima pravo da sva prava i obaveze iz ugovora bez Vaše saglasnosti prenese na treće lice. U tom slučaju Vi imate pravo da se neodložno oslobodite ugovora, tj. da ga raskinete.                                         

12. Primenljivo pravo, delimična ništavnost

12.1 Izuzimajući pravne propise UN o kupoprodaji važi Srpsko pravo.

12.2 Ukoliko bi pojedine odredbe ovih Opštih uslova poslovanja ili njihovi delovi bili potpuno ili delimično ništavni, to neće uticati na dejstvo ostalih uslova kupovanja.Design i uvođenje Werbeagentur PR3000
Fenster schließen
OUP ZA OTKUP ZLATA